El 2013, Procés Embat va néixer amb la voluntat d’agrupar a persones de diferents militàncies polítiques, socials i sindicals en una organització de l’anarquisme social i polític.

El 2014, en la Declaració de Principis i Intencions s’escrivia: El Procés Embat és una xarxa de militants socials de tradició llibertària que pretén l’articulació d’una tendència organitzada capaç d’aportar, des de l’ideal llibertari, al moviment social i popular en què desenvolupem la nostra activitat quotidiana. El nostre principal
objectiu és, doncs, crear les condicions per a la formació d’una organització anarquista revolucionària arrelada en els moviments populars de Catalunya.

I, s’apuntava: Actuar de forma planificada i coordinada és bàsic perquè hi hagi una tendència estructurada que apunti cap a l’anarquisme i que impedeixi que la lluita social sigui cooptada o recuperada per altres tendències que, inevitablement, també existeixen en tots els moviments socials. Necessitem presentar i aplicar aquest programa propi, concret i clar, tant dins dels moviments populars com a la societat en general.

Després d’una etapa de presentacions i contactes diversos i constituït un nucli inicial, s’inicià una fase d’intervenció social i política, de coordinació i d’assemblees (en espais significatius dels moviments socials) i de generació d’un preprograma, centrat en aspectes tals com: economia, laboral/sindical, joventut, territori i
sobiranies, democratització política, antirepressiu…

Durant la segona meitat de la dècada passada, les militants de Procés Embat ens vàrem implicar en les lluites dels barris, de l’habitatge, del sindicalisme combatiu, de l’educació pública, antirepressives, feministes i antipatriarcals, d’autodeterminació i altres.

En paral·lel, vam desenvolupar una tasca de reflexió teòrica i d’aportació de posicionaments respecte dels conflictes i les situacions polítiques i socials del moment; i una activitat formativa, tant interna (anàlisi de conjuntura, línia política, feminisme…) com externa (jornades de reflexió i aportacions sobre la revolució
social a Catalunya, trobades amb membres d’altres organitzacions llibertàries de l’Estat espanyol i d’Europa).

A més, es va aprofundir en les relacions internacionals amb organitzacions afins, de manera tal que avui podem constatar una coordinació permanent amb més d’una vintena a escala internacional.

A finals de la dècada passada, es va decidir en Assemblea General donar per finalitzat el Procés Embat i passar a denominar l’organització com a Embat, Organització Llibertària de Catalunya.

Al mateix temps, les militants vàrem considerar que necessitàvem dotar-nos d’una línia política que ens marqui uns objectius i unes tàctiques que, en permanent dialèctica amb les conjuntures del moment, guiïn la nostra intervenció política i social de manera que no caiguem en l’activisme per l’activisme o en la priorització d’espais i de lluites basant-nos en la seva actualitat, obviant uns objectius més a llarg termini i lligats a la nostra proposta.

Durant més d’un any, hem estat treballant-hi i el que tens a les mans és un resum del nostre programa: principis ideològics i polítics, línia política (objectiu final, objectius generals, tàctiques), estratègia, feminisme, funcionament, mecanisme de presa de decisions i codi ètic.

Amb aquest programa volem refermar la validesa d’Embat i ser una eina per a la creació de poder popular i avançar cap a la revolució social a Catalunya.


>> Objectius finals i generals >>