Elements que componen l’estratègia

Política Prefigurativa

Definim la política prefigurativa com la idea que el fi no justifica els mitjans; al contrari, l’objectiu final condiciona els mitjans a utilitzar.  No podem esperar un teòric “després de la revolució” per tal d’assolir les formes socials del Comunisme Llibertari. Per tant, en el procés revolucionari hem d’anar assentant les bases de la forma de societat que volem. Però la política prefigurativa no  només mira  com construir la societat futura, sinó que també aposta per destruir l’actual, ja que no podem destruir les estructures de dominació si no tenim d’altres d’alliberament que les substitueixin.

Poder Popular

 Entenem el Poder Popular com la capacitat que té un poble d’organitzar-se i viure sense estructures d’opressió, així com la força que té per defensar-se de qualsevol mena de dominació. Les organitzacions de masses (sindicats, cooperatives, col·lectius de lluites parcials) són l’actor principal per a crear-lo, vehicular i canalitzar el procés revolucionari. Creiem que la construcció del poder popular no vindrà de la mà d’una avantguarda ni tampoc a partir d’una insurrecció espontània sense una construcció prèvia del poder popular. En aquest sentit, l’objectiu d’Embat no és fer ús de les organitzacions de masses, sinó que hem d’estar al servei del poble i del Poder Popular i defensem un posicionament humil i horitzontal en relació amb aquestes, per tal que no esdevinguin un auditori passiu influït o controlat per agents i iniciatives externes.
Tampoc apostem per la via institucional com a forma de crear Poder Popular. Sí que contemplem, però, la participació en institucions en l’àmbit municipal segons els criteris del Municipalisme Llibertari. Però sobretot apostem per fer pressió des del carrer.

Especifisme (organització revolucionària)

Pensem que l’organització dels individus de forma col·lectiva és la millor manera per gestionar les necessitats presents i les del futur així com per crear les condicions necessàries perquè quan hi hagi una explosió o increment de la conflictivitat revolucionària aquesta sigui el  més exitosa possible, així com quan hi hagi una davallada, es retrocedeixi el mínim possible. En aquest sentit, les anarquistes hem d’organitzar-nos entre nosaltres i des de la nostra pràctica.
Embat som una organització de quadres.   Ho entenem com aquelles que s’impliquen en la lluita revolucionària a llarg termini, amb alta dedicació i que són capaces de transmetre la seva experiència a  altres persones.

Confederalisme
Defensem el Confederalisme i la Lliure Associació com les formes amb què  ens hem d’organitzar, en contraposició a l’Estat i a  les formes organitzatives jeràrquiques  i autoritàries.

Pensem que en una organització política i social les decisions es prenen a les bases, buscant el màxim de consens. En aquestes estructures les persones que s’escullen com a delegades no són representants, i no tenen el poder de prendre decisions de forma unilateral, sinó que han de traspassar l’opinió i la veu del grup del qual provenen.

Seguint aquesta mateixa lògica, les militants d’Embat no estem a favor de la creació de nous estats com a objectiu per a l’emancipació dels pobles oprimits. Però si es dona un context en què ja s’està produint un procés de constitució d’un estat, valorarem quina és la posició i línia d’acció que més ens ajudi a avançar cap a una societat autogestionària i federal.

Municipalisme Llibertari

Les militants d’Embat proposem el municipalisme llibertari com a model d’organització social, ja que respon a les nostres aspiracions i a l’objectiu final. Ens ofereix una distribució territorial que evita els grans grups de població, que són molt complexos de gestionar de forma horitzontal.
En darrer lloc, la lluita i l’expropiació de les institucions municipals, com a cadena de transmissió de les bases, inicia el trencament amb l’Estat que continua amb la confederació de municipis llibertaris amb el repte de donar resposta a les necessitats energètiques, telecomunicatives, de subministració d’aliments, educatives i  sanitàries.

Revoució-reformes (etapisme)

Apostem per una visió revolucionària etapista on es puguin anar construint alternatives al mateix temps que es lluita per a la destrucció de l’statu quo actual. La revolució és un procés constant que es va guanyant per etapes, amb avenços i retrocessos, però sempre a llarg termini si es vol consolidar un canvi real. La derrota total de l’opressió no arribarà de la nit al dia, sinó que es donarà com una consecució de petites victòries en lluites parcials i d’algunes grans confrontacions.
Sense la necessitat de caure en reformes del mateix sistema, però sí des de l’expropiació al mateix sistema sempre que posem el focus en les formes en què s’assoleixen, i no tant en la reforma en si.

Autodefensa i Resolució de conflictes
El sistema d’opressió i explotació en el qual vivim es manté gràcies a l’aplicació constant de violència, en qualsevol de les seves formes. En aquest sentit, apostem pel concepte d’Autodefensa com el conjunt d’eines i mecanismes que ens ajuden a mantenir la llibertat, tant en l’àmbit individual com en el col·lectiu. Defensar-se d’una agressió física és una forma d’autodefensa, com també ho és tenir mitjans d’alimentació autogestionats i no dependre del mercat o de l’Estat. Les militants d’Embat interrelacionem l’autodefensa amb el concepte d’Acció Directa, és a dir, en el fet de no delegar la resolució de les qüestions que ens afecten.
Per altra banda, en la resolució de conflictes i en contraposició a la cultura del càstig hem d’establir una cultura basada en la reparació, la responsabilització (individual i col·lectiva), la cohesió i les cures. Això vol dir crear processos i coneixements col·lectius sobre com afrontar i resoldre els conflictes.

Perspectiva feminista

Volem treballar sota els paradigmes i propostes pràctiques del feminisme de forma transversal per a deconstruir-nos i deconstruir l’organització dels rols que el patriarcat ha prefixat.

Per això les militants d’Embat apostem per posar les cures al centre del discurs i la pràctica política tot visualitzant la importància del sosteniment de la vida de les persones i el planeta.

Valorar i organitzar el treball reproductiu assumint que és la base de l’economia autogestionada de la societat que volem construir.

Per a fer-ho, cal aprofundir en la reflexió que ens brinda el feminisme i apostar pel treball de l’autoconsciència dels privilegis i l’assumpció, conseqüent, de responsabilitats per tal de deconstruir-los. Aquest treball individual ha de repercutir en un treball grupal sobre pràctiques micropolítiques quotidianes vinculades al gènere des de la conciliació d’allò personal i allò polític, entenent que són dues esferes interconnectades com a éssers socials que som.

Fent-ho des de la participació diversa, horitzontal i teixint xarxes de sororitat. Apostant pels grups mixtos i no mixtes com a eina de treball. I sent necessari actuar davant les desigualtats, discriminacions i agressions que es generin, perquè és una responsabilitat col·lectiva el procés de millora i reparació dels greuges que el patriarcat ens ocasiona.

Discurs i llenguatge

Les militants d’Embat creiem que el discurs i el llenguatge creen realitats i modifiquen la forma de veure un mateix fet, promovent una sèrie de principis i valors ètics. Per això és imprescindible generar un discurs i un llenguatge propis que ens permetin explicar les nostres idees i influir en la societat. Igual que combatem l’economia del sistema hem de combatre la cultura del sistema generant un discurs humil, entenedor, inclusiu i amb afany d’entesa.

Decreixement (redistribució i suport mutu)
No és possible el creixement econòmic continu en un planeta de recursos limitat, tal com promulga el capitalisme. Fa temps que ha sobrepassat el punt d’equilibri entre què pot aportar la terra i  què necessita  la societat i, per tant, s’ha de decréixer per tal de poder articular la societat que volem. És necessari promoure una distribució territorial més homogènia i dividida per nuclis units entre si que generin prou autosuficiència a partir dels espais del moviment popular i polític. Amb aquest canvi en la distribució demogràfica busquem que el sector terciari perdi força i en guanyin el secundari i el primari, amb la qual cosa es  facilitarà  la distribució de la riquesa i es promourà un control del consum dels recursos sense acumular-los.


<< Objectius finals << | >> Obejctius generals >>