Mecanismes de presa de decisions

Embat, com a organització, té establerts mecanismes de presa de decisions per tal d’oferir una estructura sòlida i un procés transparent. Aquests mecanismes tenen una perspectiva anarquista i feminista, per aquest fet es basen en l’horitzontalitat, i promouen la participació i la integració de la diversitat.

Els mecanismes es componen de:

  • Un funcionament orgànic preestablert basat en “espirals”* mensuals, coordinadores, assemblea general anual o bianual, i la possibilitat de convocar assemblees urgents.
  • Rols i dinàmiques assembleàries preestablertes i rotatives que funcionen com a eines per facilitar la presa de decisions (moderació, torns, acta i registres d’intervencions).
  • Uns models propis de presa de decisions basats en el consens, el dissens, l’equilibri entre majories i minories i les votacions, que estan predissenyats en diversitat de contextos.

El desenvolupament d’aquests mecanismes, així com la implicació de cada participant de l’organització i el nivell de presa de decisions de cada àmbit, es desenvolupen en el document “Mecanismes de Presa de Decisions”.

* Espiral, segons la nostra terminologia interna no és més que una assemblea presencial. La Coordinadora, és una estructura que involucra les diferents secretaries i les representants dels nuclis i fronts que tinguem actius en cada moment).


<< Organització interna << | >> Preguntes més freqüents >>