Objectius parcials, específics i tàctiques

Els objectius final i generals són la brúixola que guiarà la direcció de la nostra organització a mitjà i llarg termini. Tanmateix, des d’Embat creiem que és necessari crear un full de ruta específic que ens ajudi a enllaçar aquests objectius amb el present. Amb aquesta finalitat, dins la nostra línia política hem subdividit els objectius generals en objectius parcials. Només quan tots els objectius parcials d’un mateix bloc s’hagin assolit, podrem parlar d’un objectiu general aconseguit. En alguns casos hem subdividit els objectius parcials en objectius específics, atès que  alguns d’aquests objectius parcials ens han semblat difícilment assumibles partint de les condicions actuals. Els objectius parcials i específics són fites que creiem possible que es puguin assolir en el curt termini, i que marquen línies de treball on Embat vol implicar-se activament.

La connexió final entre la línia política i la nostra incidència en la societat es defineix mitjançant les tàctiques. Aquestes constitueixen el mapa de proximitat de la nostra militància en el curt termini, tot proposant accions específiques que hem de dur a terme per a complir els objectius parcials i específics. Les tàctiques no només defineixen què volem fer, sinó també qui ho farà i com ho farà. Per tal  que les tàctiques siguin realitzables en el curt termini, han d’estar alineades amb els recursos de què disposem en tot moment com a organització i amb el context social específic. Per això creiem necessari revisar les tàctiques de forma regular i prioritzar-ne unes o d’altres en funció d’aquests factors.

Pensem que la millor manera per il·lustrar com funciona la nostra línia política i com s’acaba traduint en accions concretes és amb la nostra pràctica diària. En posem alguns exemples:

Per a l’objectiu que persegueix tenir una economia col·lectivitzada, trobem un objectiu parcial que s’enfoca a planificar l’economia de forma col·lectiva. Tenint en compte l’augment de mobilització social en la lluita per l’habitatge en l’última dècada, i que algunes de les nostres militants hi hem estat activament implicades, vam decidir aplicar la tàctica corresponent. Aquesta busca activar la difusió i promoure l’afiliació i l’acció dins de conflictes sindicals sectorials.  Per assolir-ho, una de les tasques que vam desenvolupar va ser impulsar, juntament amb altres col·lectius i individualitats, la primera trobada d’habitatge. La taula va servir per generar nous debats, revisar la feina feta i cohesionar els diferents actors implicats en la lluita per l’habitatge a Catalunya. Tenir un moviment per l’habitatge fort i organitzat ens apropa a la creació d’estructures confederades de poder popular.

Dins el mateix objectiu parcial tenim un altre objectiu específic per erradicar la pobresa per raó de gènere. En les seves tàctiques tenim promoure els referents femenins en tots els àmbits productius a través de la plataforma d’Escoles Feministes. Aquest espai també apareix en l’objectiu de «formar, educar, agitar i comunicar per construir noves formes de relació individuals i col·lectives». En aquest cas la tàctica d’Embat és participar activament de l’espai. Aquesta feina l’estan fent les militants d’Embat dins de l’Àmbit d’Educació que han participat de la creació d’Escoles Feministes amb d’altres companyes i que continuen consolidant el projecte.

Més enllà d’aquests exemples (i alguns d’altres), seria superb plantejar que podem posar en marxa totes les tàctiques de la nostra línia política alhora en un futur proper. Per això, des d’Embat avaluem en tot moment la viabilitat de posar esforços en una tàctica concreta. Per fer-ho, analitzem el context sociopolític i les relacions que tenim amb d’altres organitzacions així com la nostra implicació dins dels  moviment socials. Això,  sumat a l’experiència de les nostres militants ens ajuda a definir la priorització de les tàctiques a aplicar en cada moment.


<< Objectius generals << | >> Principis ideològics >>