5.1- Assemblees sectorials i territorials

Proposem un funcionament basat en dos nivells: un territorial i un altre sectorial. En el primer nivell ens coordinariem en un pla de territori (barri, poble, ciutat, comarca, intercomarcal …) i en el segon en un pla temàtic (sindical/laboral, municipalista/veïnal, estudiantil/educatiu, gènere, juvenil …).

La funció dels grups locals no és l’agitació i la propaganda, que quedaria supeditada al moviment social. Els grups poden fer en qualsevol moment activitat divulgativa, formativa, propagandística, cultural o social pròpia, però mai entrar en un “activisme de Embat”. El grup local quedarà com una mena de coordinadora de militants llibertaris socials de la seva zona d’actuació, mentre que el grup sectorial quedarà com coordinació dels militants d’un sector independentment del seu territori d’actuació.

Totes aquestes assemblees locals i les seves comissions conformaran la nova Organització. Aquesta haurà d’arribar a acords en tant a la seva línia política, els seus objectius, la seva manera de funcionar i les reivindicacions que desitja que assumeixi el moviment popular. També hi haurà la fase de construcció del programa. Aquesta fase estarà precedida d’anàlisi de la situació en els diversos àmbits en què funcionen els grups, i de la situació social, política o geopolítica general del moment. Les anàlisis són importants per saber com haurem d’actuar davant els problemes que ens trobarem al camí.

5.2- Comissions i grups de treball

Tots dos nivells serien formats per grups o assemblees autònomes de territori o de sector que entre totes es dotaran d’una sèrie d’òrgans comuns (mitjans de comunicació, estratègia de mobilitzacions, relacions exteriors, relacions internacionals, estratègia antirepressiva, propaganda, formació interna, extensió territorial i sectorial, generació de discurs, etc.). Aquests òrgans seran comissions estables o bé grups de treball depenent de la funció que se’ls vulgui donar. També podran ser obra d’un sol grup o de tota l’Organització.

5.3- Fòrums i taules de debat oberts de militants socials

El procés Embat es basa en la construcció d’aquesta tendència mitjançant el debat entre els actius socials i sindicals que deixin enrere la deriva política de les últimes dècades. Per això impulsem fòrums i taules de debat sectorials que posin en contacte a la militància de diferents punts que treballen en els mateixos fronts. Quan es diagnostiquen les mancances, tant pròpies com del moviment social en què treballem, podem aportar solucions que ens col·loquin en una situació en què puguem impulsar els organismes necessaris per a la nostra pràctica revolucionària. D’aquesta manera acompanyarem als sectors populars i a la classe obrera en les seves lluites.

El que fem és contactar amb aquesta gent que ja està participant en el moviment social. Es planteja un debat, es fa que es coneguin entre si, se’ls consulta sobre el seu propi moviment (defectes i problemàtiques, objectius, necessitats, aliances, tàctiques, etc.) D’una manera coherent amb les idees llibertàries, però també coherent amb les necessitats del seu moviment social. Els debats són bàsics per desenvolupar la nostra línia política, així com per connectar-nos amb els qui participen directament en les lluites socials.