Comunicats i textosInternacional

Per la victòria de la resistència dels moviments populars de Turquia i el Kurdistan

Com és sabut el Kurdistan turc (Bakur en llengua kurda) porta vàries setmanes vivint sota un estat de guerra de baixa intensitat. Es tracta d’un conflicte que enfronta per una banda l’estat turc – dirigit pel partit nacionalista i islamista AKP de Recep Erdogan – i el poble kurd i l’esquerra turca per l’altra. El conflicte va començar sota el fals pretext de combatre l’Estat Islàmic, que como es conegut porta anys operant des de Turquia i que fins i tot ha comptat amb la complicitat del propi estat turc. Però les operacions contra el jihadisme han derivat en una guerra oberta contra tota l’oposició d’esquerres, tant turca com kurda.

Les organitzacions i col·lectius que signem aquest document condemnem rotundament la repressió contra aquells pobles, barris i comunitat que es neguen a viure sota un indigne règim opressiu. Ens inspira un profund respecte la capacitat del moviment popular kurd i turc per portar a terme una valent resistència que ha estat capaç no només de respondre cop per cop als atacs de les forces armades turques sinó també per instaurar autogoverns populars allà on han pogut fer-ho. En aquest sentit, són diverses les ciutats, pobles i barris els que han proclamat l’autogovern del poble com ara Varto, Silopi, Silvan, Cirze, Semdinli, Dogubayazit… i d’altres llocs que estan governats per un poble que es nega a reconèixer l’autoritat del govern de l’AKP, que pretén canviar la Constitució per donar tots els poders al president Erdogan.

Fem notar que no necessàriament són autogoverns pensats per durar en el temps, sinó que són ben conscients que el seu desafiament serà respòs amb molta duresa per l’estat turc. A alguns llocs són assemblees, a altres són els partits polítics kurds BDP i HDP, a altres les guerrilles del moviment d’alliberament kurd HPG o a altres, com al barri rebel d’Estambul, Gezi, el propi moviment popular revolucionari local els que impulsen el contrapoder en la mesura de les seves possibilitats. Tots aquests exemples i molts d’altres ens fan adonar-nos d’allò que implica ser un poble fort i organitzat a tots els nivells.

Creiem que el seu exemple de lluita i de dignitat ha de reivindicar-se de la mateixa forma en què ho fem amb altres esdeveniments històrics més conegudes pels moviments populars i l’esquerra europea. El conflicte ha derivat en una generalització de contrapoders locals que governen els territoris en resistència, amb el potencial que això implica.

La millor forma de solidaritzar-nos és donar a conèixer les massacres que està perpetrant el govern turc en connivència amb l’Estat Islàmic. En la mesura de les nostres possibilitats hem de protestar el més fort que puguem. Així mateix hem de recolzar els esforços humanitaris dirigits a aquella zona que és refugi de centenars de milers de persones que han fugit de les guerres d’Iraq i Síria i que ara estan creuant a Grècia, escandalitzant amb això a una Europa cega davant els greus problemes que la seva política imperialista ha provocat als últims anys. Finalment, hem de recolzar la situació de poder popular en marxa que desitgem que es pugui estendre a noves àrees, així com recolzem la vaga de fam dels presos polítics kurds a les presons turques.

Signen:

Castellano:

Por la victoria de la resistencia de los movimientos populares de Turquía y del Kurdistán

Como es sabido, el Kurdistán turco (Bakur en lengua kurda) lleva viviendo varias semanas de guerra de baja intensidad. Se trata de un conflicto por un lado entre el estado turco – dirigido por el partido nacionalista e islamista AKP de Recep Erdogan – y el pueblo kurdo y la izquierda turca por el otro. El conflicto comenzó bajo el falso pretexto de combatir el Estado Islámico, que como se sabe lleva años operando desde Turquía, incluso con la complicidad del propio estado turco. Por consiguiente, esas operaciones contra los yihadistas han derivado en una guerra abierta contra toda la oposición de izquierdas, tanto turca como kurda.

Las organizacions y colectivos que firmamos este document condenamos la represión contra aquellos pueblos, barrios y comunidades que se niegan a vivir bajo un indigno régimen opresivo. Nos inspira un profundo respeto la capacidad del movimiento popular kurdo y turco para llevar a cabo una valiente resistencia capaz no sólo de responder golpe por golpe a los ataques de las fuerzas armadas turcas sino también para instaurar autogobiernos populares allá donde han podido hacerlo. En este sentido son varias las ciudades, pueblos y barrios que han proclamado el autogobierno del pueblo como Varto, Silopi, Silvan, Cirze, Semdinli, Dogubayazit… y otros lugares que están gobernados por un pueblo que se niega a reconocer la autoridad del gobierno del AKP, que pretende cambiar la Constitución para dar plenos poderes al presidente Erdogan.

Hacemos notar que no necesariamente son autogobiernos pensados para durar en el tiempo, sino que son bien conscientes que su desafío será respondido con saña por el estado turco. En algunos sitios son asambleas, en otros son los partidos políticos kurdos BDP y HDP, en otros son las guerrillas del movimiento de liberación kurdo HPG o en otros, como en el barrio rebelde de Estambul, Gazi, el propio movimiento popular revolucionario local quien impulsa el contrapoder en la medida de sus posibilidades. Todos estos ejemplos y muchos otros nos dan cuenta de lo que significa un pueblo fuerte y organizado a todos los niveles.

Creemos que su ejemplo de lucha y de dignidad debe reivindicarse de la misma forma que hacemos con otro– Federación de Estudiantes Libertarios (organización estudiantil, estado español)s eventos históricos más conocidos por los movimientos populares y la izquierda europea. El conflicto ha derivado en una generalización de contrapoderes locales que gobiernan los territorios en resistencia, con el potencial que esto implica.

La mejor forma de solidarizarnos es dando a conocer las masacres que está perpretando el gobierno turco en el Kurdistán así como su connivencia con el Estado Islámico, y en la medida de nuestras posibilidades protestar lo más fuerte que podamos y asimismo apoyar los esfuerzos humanitarios a aquella zona que es refugio de centenares de miles de personas que han huído de las guerras de Iraq y Siria que ahora están cruzando a Grecia escandalizando con ello a una Europa ciega ante los graves problemas que su política imperialista ha provocado en los últimos años. Finalmente, debemos apoyar la situación de poder popular en curso que deseamos que pueda extenderse a nuevas áreas, así como apoyamos la huelga de hambre de los presos políticos kurdos en las prisiones turcas.

 

English:

For the victory of the resistance of the turkish and kurdish popular movements

As it is already known, turkish Kurdistan (Bakur in kurdish language) has being living a low profile war for several weeks. It is a conflict between, on one side, the turkish state – ruled by the nationalist and islamist party AKP of the president Recep Erdogan – and the kurdish people and the turkish left on the other side. The conflict began under the false pretext of fighting the Islamic State, that as it is known it’s been years it operates from Turkey, even with the complicity of the turkish state. Therefore, these operations against the jihadists have turned into an open war against all the leftist opposition, both turkish and kurdish.

The organisations and collectives that sign this document condemn the repression against those towns, districts and communities that refuse to live under an indignant oppressive regime. We are inspired by a profound respect for the capacity of the kurdish and turkish popular movements to carry out a brave resistance, able not only of striking back to the attacks of the turkish armed forces but also to set up popular self-governments, everywhere they can do. In this sense there are several towns, villages and districts that have announced the people’s self-government as Varto, Silopi, Silvan, Cirze, Semdinli, Dogubayazit… and some other places that are ruled by a people that refuses to recognise the authority of AKP government, that wants to change the Constitution to hand full power to president Erdogan.

We note that those self-governments are not necessarily meant to remain in time, but are very conscious that their challege will be angrily answered by the turkish state. Those self-governments in some places are popular assemblies, in other BDP and HDP political parties, in other HPG, the kurdish liberation movement guerrillas or in other, as in the rebel neighbourhood in Istambul, Gazi, the same local left revolutionary movement who boosts the counterpower as far as it may be possible. All those examples, and many others, talks loud of what does it mean to be a strong and organised people in every level.

We believe that their exemple of struggle and dignity must be claimed on the same way the european left does with other better known historical events. The conflict has turned into a generalization of local counterpowers that rule their own territory, with the potentiality this implies.

The better way to be solidary is spreading the news of the massacres the turkish government is committing against people as well as denouncing its alliance with Islamic State. We should protest about that as much as we can, and also support humanitarian efforts to that area, refuge of hundreds of thousand people who are running away from the Iraq and Syria wars and who are right now crossing to Greece, therefore creating an scandal in a blind Europe before the serious problems its own imperialist politics of the last years is bringing. Finally, we shoud support the present situation of popular power that we wish it may spread to new areas, as well as we support the hunger strike of the kurdish political prisoners in the turkish prisons.

Comments (2)

  1. […] Tonal ens sumem a signar el manifest “Per la victòria de la resistència populars de Turquia i el Kurdistan”, que acaba de fer-se […]

  2. […] Tonal nos sumamos a signar el manifiesto “Por la victoria de la resistencia de los movimientos populares de Turquía y el Kurdistan&#82…, que acaba de hacerse […]

Comments are closed.